Een wolf loopt langs aan de overkant van een straat in onze wijk. Problematischer dan de wolf is het feit dat de camera de overkant van de straat vastlegt.

zylstra.org/blog/2022/04/een-w

#privacy

Follow

@ton Ik dacht dat dat niet eens mocht (wettelijk gezien)?
Maar IANAL

· · Web · 1 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
unidentified instance

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!